Potřebujete pomoci? +420 721 771 801 nebo nám napište na email: info@ostrim.cz.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy podnikatelského subjektu Michal Minařík, se sídlem Všemina č.E 87, 76315 Všemina, IČO 74977385 , e-mail info@ostrim.cz , telefonní číslo +420721771801, adresa provozovny Všemina č.E 87, 76315 Všemina, jako dodavatel a poskytovatel Služby (dále jen „Ostřím“) a objednavatel (odběratel) Služby, který může být i spotřebitel (dále jen „Zákazník“)

Tyto VOP platí pouze pro dodání zboží a služeb na území České republiky. Obchodní podmínky v případě dodání služeb a zboží mimo území České republiky budou domluveny individuálně.

Službou se rozumí služba profesionálního broušení nožů, případně i jiných předmětů vhodných na broušení, poskytované jednotlivcům i společnostem na dálku. Zákazníkem je spotřebitel anebo podnikatel využívající Službu. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní činnosti anebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb.

Občanským zákoníkem, včetně souvisejících předpisů.

Podnikatelem se rozumí:

  • 1) osoba zapsaná v obchodním registru,
  • 2) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • 3) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • 4) osoba, která vykonává zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se taktéž pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předcházející větou v rámci své podnikatelské činnosti. Jestliže uvede kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něho platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy Ostřím se zákazníkem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Ostřím a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících předpisů. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP a že s nimi v celém rozsahu souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kopii VOP dostane kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.
Fakturu obsahující základní údaje smlouvy dostane kupující formou dokumentu PDF přes email. Kupující s tímto plně souhlasí.

 

II. Smlouva o poskytnutí služby

 

1.Uzavření smlouvy o poskytnutí Služby (dále jen jako „Smlouva“)

Je-li zákazníkem spotřebitel, návrh na uzavření smlouvy je umístěný Ostřím na internetové doméně „www.ostrim.cz“, přičemž smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky Ostřím. Toto přijetí Ostřím bezodkladně potvrdí zákazníkovi informativním e-mailem na ním zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá účinek. V informačním e-mailu zákazník najde taktéž odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu Ostřím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) je možné měnit nebo zrušit jen na základě písemné dohody stran anebo na základě zákonných důvodů. Písemnou dohodou se rozumí i e-mailová elektronická komunikace. Pro výjimku z tohoto postupu viz. bod VI. Objednávání.

Je-li zákazníkem podnikatel, návrh na uzavření smlouvy o dílo je odeslaná objednávka Služby zákazníkem podnikatelem a samotná smlouva o dílo je uzavřená v momentě doručení závazného souhlasu Ostřím zákazníkovi, podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat Ostřím nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána ve českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Ostřím archivovaná po dobu minimálně 5 let od uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných platných předpisů, za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně i opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na internetové doméně Ostřím a je tak umožněná jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá. Jsou-li zákazníkem či spotřebitelem objednávány Služby, potom tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. Spotřebitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že odesláním objednávky uděluje svůj souhlas se začínáním poskytování Služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy. V případě objednání Služby zákazník zároveň prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že s vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí Služby.

 

2. Dodání Služby

Služba ve smyslu těchto VOP je Ostřím poskytovaná jak na dálku tak osobně,
prostřednictvím Ostřím zvoleným přepravcem. Zákazník bezpečně zabalí povolené položky (nože, nůžky) a odešle je se zpáteční adresou na broušení do Ostřím . Položky budou nabroušené brusiči a následně ve lhůtě od 1 do 5 pracovních dní, ode dne jejich převzetí, dané na poštovní nebo jinou vybranou přepravní službu zpět k zákazníkovi.

Ostřím není zodpovědný za zpoždění, které přímo nezavinil. Takové zpoždění mohou být způsobené například manipulací v přepravní společnosti (Česká Pošta, Zásilkovna, DPD nebo jinými přepravci). Ostřím nezodpovídá za rozhodnutí přepravní společnosti nedoručit zásilku přímo, pokud se z nějakého důvodu rozhodne doručit jen oznámení o doručení zásilky. Jestli zákazník nepřebere z nějakého důvodu zásilku, anebo si ji nevyzvedne u přepravní společnosti, zásilka se vrátí nazpět do Ostřím. Ostřím má pak právo účtovat 450 CZK za opakované odeslání.

Zákazníci se zavazují a jsou povinni dodržet podmínky a pokyny pro zaslání zásilek a ostrých předmětů. Zákazníci nesmí vědomě ohrozit vlastní bezpečnost ani bezpečnost přepravních společností. Zákazník by měl vždy zabezpečit, aby položky odeslané do Ostřím měly správnou velikost, aby nepoškodily obal ani samotnou zásilku, aby se dala zásilka bezpečně uzavřít a aby ze zásilky žádné předměty nevyčnívaly. Zákazník by měl v případě nejistoty ohledně způsobu balení vždy kontaktovat Ostřím prostřednictvím e-mailu na info@ostrim.cz. Ostřím následně může písemně objasnit způsob balení, nebo odsouhlasit jiný způsob balení, tedy jiný, než je uvedené v těchto VOP. Zákazník se zavazuje a je povinný zabezpečit čistotu položek, které zašle na broušení do Ostřím, a to především tak, že budou zbavené špíny a mastnoty. V případě, že položky nebudou splňovat minimální nároky na čistotu je Ostřím oprávněn účtovat poplatek 75 CZK za položku. Povinností zákazníka je zabezpečit, aby Ostřím měl správné informace o e-mailové a poštovní adrese zákazníka. V případě, že zákazník zadal nesprávnou adresu při objednávání, požadoval přesměrování, nebo se přestěhoval, a to má za následek nedoručitelnou zásilku, Ostřím si vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši 350 CZK za znovudoručení zásilky k zákazníkovi. Zásilka a její obsah je vždy pojištěný do výšky 5.000 CZK po celou dobu doručování dopravcem. Pojistná událost bude řešená s dopravcem, který nese plnou zodpovědnost za škody při přepravě. Zákazníkovi bude v případě uznání škody uhrazená částka, kterou určí dopravce.


3. Broušení

Ostřím poskytuje službu broušení (především nožů), což znamená, že předměty jsou broušeny podle zvyklostí a zkušeností. V případě, že zákazník odešle položky bez specifikace konkrétních požadavků, budou tyto služby provedeny v souladu s profesionálními zvyky a tradicemi. To platí pro všechny typy nožů, včetně starožitných nožů, sběratelských nožů a podobně. Zákazník má možnost definovat vlastní požadavky předem. Cílem služby je broušení položek, a proto ve službě není zahrnuto leštění nebo odstraňování skvrn, kosmetických chyb, vad a nečistot, které neovlivňují použitelnost předmětu. Cílem služby je vždy poskytnout předmět s novým profesionálním ostřím. Aby byla zajištěna funkčnost položek (zejména nožů) je v některých případech nutné zmenšení ochranné části nože, tak aby nebránila ostří dosednout například na krájecí desku. Ostřím neodpovídá za skvrny a škrábance na položkách při broušení. Pokud má zákazník jakékoliv přání týkající se způsobu broušení předmětů, je třeba toto oznámit a zadat poznámku pro prodejce při objednávce, nebo později prostřednictvím emailu info@ostrim.cz. Aby se předešlo nedorozuměním, měl by zákazník označit položku, kterou si přeje speciálně brousit. Potřeba broušení závisí na kvalitě materiálu a od toho jak často a na co se čepel používá. Zákazníci musí vždy kontaktovat Ostřím, jestli vzniklo podezření poškození zásilky. Ostřím nepřebírá za žádných okolností zodpovědnost za poškození, které souvisejí s nesprávným zabalením zásilky. Odpovědnost za takové škody je odpovědností zákazníka.

Pokud zákazník po objednání, nebo v souvislosti s doručením faktury neobdrží zásilku kde jakákoliv položka chybí, má toto oznámit Ostřím e-mailem na info@ostrim.cz nejpozději do čtrnácti (14) dnů po objednávce.

 

4. Broušení loveckých a kuchyňských nožů

Zákazníci si mohou zvolit broušení loveckých nebo kuchyňských nožů, dle typu broušeného předmětu.

 

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ostřím prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou partnerů Ostřím a situací souvisejících s distribucí či platebním stykem týkající se objednané služby (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Ostřím postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkům Ostřím za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, anebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis. Zákazník dává Ostřím svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Ostřím si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka vytvářenou z blokované IP adresy v případě, že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

Ostřím si vyhrazuje právo neprovádět službu ve vztahu k předmětům, které mohou být použity v souvislosti s pácháním trestné činnosti nebo jinak způsobit trestný čin. Takové položky zahrnují, ale nejsou omezeny na dýky, motýly a házecí hvězdy ("zakázané předměty"). Položky určené na lov, rybolov nebo jiné rekreační aktivity nejsou zahrnuty v "zakázaných předmětech". Ostřím si vyhrazuje právo jednostranně určit, které položky jsou zahrnuty do pojmu "zakázané předměty". Pokud nám zákazník zašle zakázané předměty, budou automaticky vráceny zákazníkovi, bez provedení služeb. Kromě položek, které jsou považovány za zakázané, si Ostřím vyhrazuje právo neprovádět službu pro položky, které nejsou zahrnuty v aktuální nabídce. Zákazníci, kteří chtějí používat službu pro položky, které jsou mimo nabídku, mohou kontaktovat Ostřím písemně prostřednictvím e-mailu a Ostřím posoudí možnost provedení služby a případně stanoví cenu za tuto službu. V případě, že

Ostřím obdrží položku, která spadá do zakázaných předmětů nebo předmětů, které nejsou aktuálně v nabídce služby , položka může být vrácena bez poskytnutí služeb a Ostřím vzniká právo účtovat zákazníkovi náklady za poštovné, za balící materiály a administrativní náklady ve výši 450 CZK.

V případě, že zákazník při přijetí nabroušených položek obdržel nesprávné položky, je povinen neprodleně kontaktovat Ostřím prostřednictvím e-mailu na info@ostrim.cz. Chybné zásilky se mají neprodleně vrátit, nejpozději však do deseti (10) pracovních dní na adresu Ostřím. V případě, že zákazník nevrátí vadné položky do pěti (5) pracovních dní poté co jej získal , může Ostřím účtovat zákazníkovi částku odpovídající hodnotě položky. V případě, že zákazník jedná v souladu s výše uvedenými body, Ostřím se zavazuje uhradit náklady spojené s odesláním chybných položek a zároveň přebírá i náklady na původní službu pro zákazníka. To znamená, že zákazník nemusí zaplatit za poskytnutou službu za vlastní položky.


VI. Provozní doba

Otevírací doba:

www.ostrim.cz - Po - Pá: 08:00 - 18:00

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. O provozní době ve dnech připadajících na státní svátky budou zákazníci informováni na www.ostrim.cz

 

V. Ceny a platba

Všechny ceny pro zákazníky jsou smluvní a jsou uvedeny při objednávce jednotlivé služby na adrese www.ostrim.cz Cena, kterou zákazník zaplatí při nové objednávce se proto může lišit od ceny při první objednávce. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání služby zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Konečná cena se skládá z počtu a druhu objednaných služeb, plus cena poštovného ve výši 99CZK. Splatnost faktury je 14 dní od vystavení. Datum vystavení je uveden na faktuře. Ostřím si vyhrazuje právo účtovat 150 CZK za odeslání upomínky v případě nezaplacení faktury v rámci termínu splatnosti. Ostřím může postoupit pohledávku na vymáhaní a účtovat zákazníkovi všechny náklady spojené s vymáháním. V případě, když je zákazník v omeškání s platbou, může Ostřím jednostranně odstoupit od smlouvy a účtovat smluvní pokutu a všechny náklady, které do té doby vznikly. Ostřím si vyhrazuje právo upravit uvedené ceny, bez upozornění zákazníka předem. Faktura bude vystavena zákazníkovi na základě informací, které zákazník uvedl při objednávání služby na www.ostrim.cz, nebo e-mailem, a výsledná fakturační cena bude vypočtena podle objednaných služeb a aktuálně platné nabídky. Odesláním objednávky zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu bude faktura a veškeré ostatní informace zasílané elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Veškerá elektronická a emailová komunikace je automaticky po odeslání emailu považovaná za doručenou. Zákazník je povinen při objednávce uvést správný a platný email. Pokud zákazník do 24h po objednávce nedostane potvrzující email od Ostřím, je povinen neprodleně kontaktovat Ostřím.

Zákazník se zavazuje zaplatit za skutečný počet položek a služeb, na které využil služby Ostřím, bez ohledu na počet objednaných položek, které si vybral v objednávce. V případě rozdílu bude zákazníkovi zaslána dodatečná faktura ve výši cenového rozdílu. Zákazníci, kteří si zvolili například broušení 4 kusů nožů a zašlou nožů 5, bude účtováno broušení 5 nožů. Ostřím si vyhrazuje právo přenést pohledávky vůči zákazníkům třetím stranám nebo prodat tyto pohledávky třetím stranám. V případě, že zákazník neuhradí fakturu v souladu s platebními podmínkami, Ostřím nebo třetí strana, může postoupit pohledávku k vymáhání. Ostřím má právo vymáhat i náklady spojené s vymáháním, stejně tak účtovat úroky z prodlení podle platných zákonů.

V případě, že zákazník nezaplatí fakturu v řádném termínu splatnosti, Ostřím si vyhrazuje právo zadržet zákazníkovy položky jako zádržné. Ostřím má právo kdykoliv převést svá práva a povinnosti uvedené v těchto podmínkách za předpokladu, že u nabývající strany lze důvodně očekávat splnění těchto práv a povinností, tak aby byla dosažena spokojenost zákazníka. Ostřím si vyhrazuje právo provést neuhrazené faktury na vymáhající společnost.

VI. Objednávání

Zákazník dostane službu za cenu platnou v době objednání. Zákazník má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE a pod). Zákazník, spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Objednávat je možné následujícími způsoby:

  • 1. prostřednictvím internetové stránky www.ostrim.cz.
  • 2. prostřednictvím e-mailové komunikace přes info@ostrim.cz

Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Ostřím a zákazníkem, a to zejména v případě, kdy zákazník objedná službu za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Ostřím. Ostřím v takovém případě zákazníka informuje o takové skutečnosti. Ostřím si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude zákazník informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknout.


VII. Kampaně a dárkové poukazy

Jakékoliv slevové kódy lze použít pouze jedenkrát na domácnost a adresu během tříletého období. Kód kampaně platí, pokud není výslovně uvedeno jinak, na první využití služby.

Při používání dárkových poukazů musí být použit kód, který je dodán s dárkovou poukázkou, platný. Dárkový poukaz je platný dvanáčt (12) měsíců od objednávky.

Ztracené dárkové poukazy nemohou být nahrazeny a dárkový poukaz se za žádných okolností nemůže vyměňovat za peníze, i když se nepoužije celá hodnota dárkové karty. Dárkový poukaz je považován za vyčerpaný, jakmile je kód použit při objednávce. Objednávka, která je vytvořena na základě nesprávného kódu, bude považována za normální objednávku a bude platná standardní ceníková cena.

Kromě výše uvedeného platí pro zákazníky, kteří používají dárkové poukazy, následující výjimky a dodatky:

  • a) Jestliže zákazník odešle položku nebo zakoupí službu nebo produkt, jehož hodnota přesahuje částku, kterou má dárkový poukaz, má Ostřím právo fakturovat finanční rozdíl
  • b) Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv slevovými kódy nebo akcemi.

 

VIII. Záruka

Ostřím poskytuje záruku na provedené služby pro zákazníka. Tato záruka znamená, že služba bude poskytnuta profesionálně, dle tradic, zkušeností a zvyklostí. Záruka se nevztahuje na situace, kdy zákazník včas neinformoval o speciálních požadavcích podle §5. Záruka se rovněž nevztahuje ani na škrábance po broušení.

Zákazník je povinen detailně popsat problém s poskytnutou službou. V případě potřeby může udělat fotografickou dokumentaci. Na uplatnění "záruky spokojenosti" má zákazník povinnost neprodleně informovat Ostřím, avšak nejpozději do 14 dnů od doručení položek a předtím, než začne položky používat. Položky, které budou nést známky nešetrného zacházení nebo domácího broušení nebo ostření nejsou pokryté touto zárukou. V případě nespokojenosti je zákazník povinen neprodleně informovat Ostřím prostřednictvím emailu info@ostrim.cz.

Záruka se nevztahuje na situace, kdy se zákazník domnívá, že se jeho položky příliš rychle otupují. Ostřím nemá možnost ovlivnit kvalitu položek, ani zacházení s položkami ze strany zákazníka.

 

IX. Odstoupení od smlouvy a reklamace

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, kterým je spotřebitel, ve smyslu ustanovení zákona č. 374/2022 Sb., zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 634/1992 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb., ) má zákazník právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán email o odstoupení od smlouvy Ostřím. Odstoupení a reklamaci zasílejte na adresu: info@ostrim.cz Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby.

Zákazník prohlašuje, že byl řádně poučen a vyjadřuje souhlas s tím, že momentem zpracování odeslané objednávky dochází ze strany Ostřím k poskytnutí částečného plnění objednané Služby. Částečné plnění tudíž začíná již od momentu potvrzení objednávky Ostřím na základě objednávky.

V návaznosti na předchozí větu, tímto zákazník výslovně prohlašuje, že byl řádně poučen a vyjadřuje souhlas s tím, že pokud odstoupí od smlouvy, bude povinen uhradit Ostřím cenu za skutečně poskytnuté plnění a nést všechny náklady, které Ostřím do momentu účinného odstoupení v souvislosti s vyřizováním zákazníkovy objednávky odůvodněně vynaložilo, včetně nákladů na vrácení položek Ostřím.

V případe odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, nebo odstoupení od smlouvy ze strany Ostřím z důvodů neplacení nebo omeškání placení, je zákazník zavázán zaplatit smluvní pokutu ve výši 100% ceny broušení položek na broušení.

Ostřím si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy taky v případě kdy:

  • a) zákazník nezaplatí v řádném termínu splatnosti
  • b) zákazník uvedl nesprávnou poštovní adresu

 

X. Závěrečné ustanovení

Případné spory mezi Ostřím a zákazníkem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující-spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.1.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Zákazník souhlasí, že spory vzniklé mezi Ostřím a zákazníkem v souvislosti s poskytováním služby, budou projednány a rozhodnuty obecným soudem České republiky.

Michal Minařík


se sídlem Všemina č.E 87, 76315 Všemina
IČO 74977385
e-mail info@ostrim.cz
telefonní číslo +420721771801
Adresa provozovny : Všemina č.E 87, 76315 Všemina